bệnh sinh

Tìm hiểu bệnh thoát vị đĩa đệm

Tìm hiểu bệnh thoát vị đĩa đệm

Thoát vị đĩa đệm có mảnh rời (sequestration), là có một phần khối thoát vị tách rời khỏi phần đĩa đệm nằm trước dây chằng dọc sau, có thể di trú đến mặt sau thân đốt sống. Mảnh rời này